Skutki psychospołeczne epidemii SARS-CoV-2 – wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych.

projekt zosatł zrealizowany i zakończony 31.12.2021

Dla kogo?

– dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i osób najbliższych, którzy odczuwają negatywne skutki epidemii. Wsparciem zostanie objętych 130 osób (80 osób z niepełnosprawnościami i 50 osób z ich najbliższego otoczenia).

W jaki sposób?

– poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość tj. telefonu a także komunikatorów Skype, Zoom czy innych dogodnych dla osoby wspieranej.

Jak dużo?

– w zależności od indywidualnych potrzeb wsparcie może obejmować kilka lub kilkanaście sesji. Na jednego uczestnika przypada średnio dziesięć godzin wsparcia.

Kiedy?

– z projektu można skorzystać od 26.07. 21 do 31.12. 2021 r.

Jak się zgłosić?

– wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 515 286 157 lub napisać na adres: kontakt@twoja-marka.katarzynakazanska.pl i zadeklarować chęć udziału w projekcie. Poprosimy wówczas o potwierdzenie uczestnictwa poprzez przedłożenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (własnego lub członka rodziny) w formie skanu lub zdjęcia oraz o wyrażenie ustnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z czyjej pomocy można skorzystać?

–  pomoc będzie świadczona przez pięciu psychologów z dużym doświadczeniem w pracy z dorosłymi i dziećmi z niepełnosprawnościami. Poniżej ich krótkie charakterystyki:

Psycholożka 1.

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog w zakresie diagnozy klasyfikacyjnej, różnicowej i funkcjonalnej dzieci i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnościami, takimi jak niepełnosprawność intelektualna różnego stopnia, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niedosłyszenie i niesłyszenie, niedowidzenie. Opieką psychologiczną obejmowała również osoby dorosłe, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową (stany po mózgowym porażeniu dziecięcym), psychiczną (schizofrenia), oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Psycholog 2.

 Mgr psychologii, terapeuta uzależnień, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, mediator, pedagog resocjalizacyjny, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ma doświadczenie w pracy w telefonie zaufania. Specjalizuje się w terapii traumy oraz zaburzeń afektywnych i lękowych. Udziela porad i wsparcia młodzieży i osobom dorosłym doświadczającym trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym z powodu stresu, lęku, PTSD lub doświadczającym innych trudności emocjonalnych i motywacyjnych.

Psycholożka 3.

Mgr psychologii, absolwentka czteroletniego kursu psychoterapii w Instytucie Ericsonowskim. Uzyskała uprawnienia do pracy z ofiarami przemocy. Ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy psychologicznej świadczonej dla różnych grup, w różnych środowiskach. Obecnie prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, ma też doświadczenie w pracy z seniorami oraz dziećmi z chorobami onkologicznymi i ich rodzinami. Udzielała porad w telefonie zaufania. W okresie pandemii świadcząc wsparcie psychologiczne posługiwała się środkami komunikacji na odległość.

Psycholożka 4.

Mgr psychologii, absolwentka licznych kursów podwyższających umiejętności zawodowe (np. dwuletnia szkoła Terapii Gestalt, kurs Terapii Schematu). Ma wieloletnie doświadczenie w udzielaniu indywidualnego wsparcia psychologicznego i aktywizacji społecznej osób wykluczonych. Prowadzi terapię, zajęcia grupowe, szkolenia dla pracowników pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, rodziców. Jest autorką wielu programów warsztatowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i osób wykluczonych. Ma także doświadczenie w udzielaniu wsparcia psychologicznego w telefonie zaufania Rzecznika Praw Dziecka i telefonie dla ofiar mobbingu. Pracowała z ofiarami przemocy domowej.

Psycholożka 5.

Psycholożka, coach i doradczyni zawodowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością, bezrobotnymi, w kryzysie bezdomności i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, szkołami i różnorodnymi ośrodkami wsparcia (np. ŚDS), gdzie prowadzi wsparcie indywidualne, różnorodne warsztaty i szkolenia. Inicjatorka i realizatorka działań skierowanych do rodziców osób z niepełnosprawnością i specjalistów takich jak: coaching indywidualny, grupy wsparcia, szkolenia specjalistyczne. Ukończyła rozliczne kursy i szkolenia – między innymi studia podyplomowe Life Coaching, doradztwo zawodowe, szkolenia trenerskie.”

Zadanie jest finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a realizowane przez Fundację ZEW zgodnie z umową o realizację zadania publicznego nr ZZO/000273/03/D.

Skip to content