STATUT FUNDACJI "ZEW"

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.  Fundacja pod nazwą „Fundacja ZEW” ( zwana w dalej Fundacją), ustanowiona przez Elżbietę Szadurę-Urbańską ( zwaną dalej Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Justynę Lewczuk w Kancelarii Notarialnej w Warszawie w dniu 22 września 2020 r., działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2.  Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

§2.

 Siedzibą Fundacji jest miasto Krasnystaw. 

§3.

1.   Nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja ZEW”. Fundacja może używać wyróżniającego ją    znaku graficznego.

2.   Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie       niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

§5.

Właściwym Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

§6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

    §7.

Fundacja może przyznawać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, które przyczyniły się do realizacji celów Fundacji

§8.

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9.

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) działalność charytatywną;

b) pomoc społeczną w tym pomoc osobom starszym, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie;

c) działania służące ochronie i promocji zdrowia;

d) działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

e) działania na rzecz wypoczynku;

f) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

g) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

h) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

i) promocję i organizację wolontariatu;

j) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;

k) publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne;

l) działalność w zakresie zajęć sportowych i profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

  §11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

§12.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

  

§13.

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§14.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. dochodów z majątku Fundacji,

 5. odsetek bankowych, 

6. dotacji z budżetu państwa, środków krajowych i zagranicznych, programów Unii Europejskiej, 

§15. 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§16.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

  1. 1)udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. 2)przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 
  3. 3)wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;

           4)     zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady          Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie,      na  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż      rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§17.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§18.

1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji i składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora na dziesięcioletnią kadencję. 

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, wskazując Prezesa Zarządu Fundacji. 

3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 

4. Prezes Zarządu Fundacji może wyznaczać Wiceprezesa Zarządu Fundacji oraz Skarbnika Fundacji z grona członków Zarządu Fundacji. 

 5. Członkami Zarządu Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

7. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.

 8. O ustaniu członkostwa w Zarządzie Fundacji decydują pozostali członkowie Zarządu Fundacji w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie. 

9. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:

 a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu Fundacji,

 b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż rok, 

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji, 

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

10. W przypadku zmiany Prezesa Zarządu Fundacji, pozostali członkowie Zarządu Fundacji wybierają jego następcę w drodze jednomyślnego głosowania. 

11. W przypadku zmiany Wiceprezesa Zarządu Fundacji lub Skarbnika Fundacji, następcę powołuje Prezes Zarządu Fundacji. 

12. W przypadku zmiany całego Zarządu Fundacji, odchodzący Zarząd Fundacji powołuje nowy Zarząd Fundacji, wskazując Prezesa Zarządu Fundacji. 

13. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji. 

14. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu. 

15. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd Fundacji w formie uchwały. 

§19. 

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, 

e) sporządzanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Fundacji,

 f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, 

h) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją, 

i) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Fundacji do 30 września każdego roku. 

5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji  drogą elektroniczną lub listem poleconym, co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 

7. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 

8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Zarząd Fundacji.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

§20. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

ZMIANA STATUTU

§21.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany Statutu mogą również dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§22.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§23. 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§24.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. 

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. 

4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. 

§25. 

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji należy przeznaczyć na cele statutowe Fundacji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26.

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§27. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skip to content