Projekt był realizowany od listopada 2020 do sierpnia 2021. Z pomocy specjalistów skorzystało ponad 70 osób”

ZADZWOŃ DO SPECJALISTY

Pandemia uwięziła nas w domach, odcięła od kontaktu z rodziną, przyjaciółmi. U wielu  spowodowała zwiększenie trudności, które  już wcześniej odczuwali. Choroba, starość, brak środków do życia w dobie pandemii są jeszcze dotkliwsze.  Kontakt ze specjalistą np. psychologiem, prawnikiem, terapeutą uzależnień może być początkiem rozwiązywania tych problemów. Zachęcamy więc do skorzystania z programu   Fundacji „ZEW” –  „ZADZWOŃ DO SPECJALISTY”. Poniżej przedstawiamy sylwetki współpracujących z nami specjalistów, którzy, zgodnie ze swoimi kompetencjami, udzielą Państwu  nieodpłatnej pomocy. Aby się z nimi umówić  na rozmowę telefoniczną wystarczy zgłosić taką potrzebę wysyłając maila na adres: kontakt@twoja-marka.katarzynakazanska.pl, dzwoniąc lub wysyłając sms pod nr telefonu 608 063 552.  Umówimy Was w dogodnym dla obydwu stron terminie i zapewniamy, że uzyskacie fachową, życzliwą pomoc od specjalisty, który uważnie Was wysłucha.

dr Katarzyna Gruszczyńska

psycholożka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i ich rodzicami, oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami. Specjalistka  w zakresie diagnozy klasyfikacyjnej, różnicowej i funkcjonalnej dzieci i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe jako psycholog w zakresie diagnozy klasyfikacyjnej, różnicowej i funkcjonalnej dzieci i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Opieka psychologiczną obejmowała także dorosłe osoby  z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami psychicznymi (schizofrenia), ruchowymi (stany po mózgowym porażeniu dziecięcym), oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji D. Wechslera WISC-5, Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5. Ukończyła  kurs kwalifikacyjny  „Diagnoza i orzecznictwo psychologiczno – pedagogiczne dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, Studium Podyplomowe „Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej” oraz Studium Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów.

Marek Figiela

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy, mediator, pedagog resocjalizacyjny, specjalista terapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po studiach podyplomowych „Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia (mindfulness)”na Uniwersytecie SWPS. Na co dzień związany także z Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Doświadczenie zawodowe zdobywał, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie – Oddział Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie. Specjalizuje się w terapii traumy oraz zaburzeń afektywnych i lękowych. Udziela porad i wsparcia młodzieży i osobom dorosłym doświadczającym trudnej sytuacji życiowej, cierpiącym z powodu stresu, lęku, PTSD lub doświadczającym innych trudności emocjonalnych i motywacyjnych.

Elżbieta Szadura-Urbańska

psycholog z wieloletnim stażem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, bezdomnymi, młodzieżą ze środowisk dysfunkcjonalnych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń podwyższających umiejętności zawodowe ( np. dwuletnia szkoła Terapii Gestalt, kurs Terapii Schematu, Arteterapii).  Ma wieloletnie doświadczenie w udzielaniu indywidualnego wsparcia psychologicznego, prowadzenia treningów umiejętności miękkich, szkoleń dla kadry pracującej z osobami wymagającymi wsparcia. Pracowała w  dziecięcym telefonie zaufania i dla ofiar mobbingu. 

mec. Anna Porębska

absolwentka Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokatka, pracująca jako Senior Associate  w kancelarii adwokackiej. Pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie rozpoczęła w 2014 roku w Fundacji Otwarte Drzwi, gdzie wolontariacko udzielała porad prawnych. Brała udział w wielu projektach organizacji pozarządowych , w ramach których regularnie zajmowała się poradnictwem prawnym udzielanym mieszkańcom schroniska dla bezdomnych mężczyzn, w tym również reprezentacją ich w sporach sądowych. Kolejne jej doświadczenie dotyczyło poradnictwa prawnego świadczonego w ramach projektu „Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim” finansowanego z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy. Ponadto zaangażowana jest w projekt realizowany przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa-Praga pn. ” Q Samodzielności”. Uczestnikom projektu, którymi są osoby wychodzące z bezdomności udziela porad prawnych i prowadzi grupowe warsztaty wiedzy prawniczej.

Skip to content